احمد شاه عظیمی خبرنگار خبرگزاری ندای آگاه به آغوش خانواده اش برگشت

  • نویسنده Obaidullah --
  • Tuesday, 08 May, 2018

احمد شاه عظیمی خبرنگار خبرگزاری ندای آگاه، که در حادثه هفته گذشته در شش درک کابل زخم برداشته بود، پس

مطالب بیشتر