خبرگزاری ندای آگاه

Pulling Result

Date: Friday, 27 Apr 2018
Question : آیا از اطلاع رسانی ما راضی هستید؟
Voted : 2 Person
Yes Voted (1) person, NO Voted (1) Person, On Comment (0) Person
50 % Yes
50 % NO
0 % On Comment