خبرگزاری ندای آگاه
پروزه یی به ارزش 51 میلون دالر در بغلان تکمیل و به بهره برداری سپرده شده
Sunday, 13 May 2018 03:01 am
خبرگزاری ندای آگاه

خبرگزاری ندای آگاه

ریاست برشنا از تکمیل یک پروژه 51 میلون دالری، در ولایت بغلان خبر داده می گوید: که 72 پایه ترانسفرمر به ظرفیت ها مختلف که 20 هزار مشترک از نور برق آن مستفید می شوند پس از تکمیل به بهر برداری سپرده شده است.

بر بنیاد اطلاعات، از این میان  یکی از ترانسفرمر ها به ظفیت 160 کیلوولت امپیر، در قریه پاچاه خان فابریکه قند این ولایت، از سوی انجنیر عبدالاحد بارکزی معاون ریاست عملیاتی شرکت برشنا، رئیس برق بغلان و شماری از محاسن سفیدان این ولایت افتتاح و عملا به بهر برداری سپرده شده است.

گفته می شود، قرار داد این پروژه به ارزش 51 میلیون دالراز بودجه انکشافی این شرکت، میان شرکت برشنا و کمپنی و قرار دادی سنیک مامار، به امضا رسیده بود.

گفتنی است با بهر برداری این پروژه 20 هزار مشرک از نعمت برق مستفید خواهد شد.