ساخت 153  باب مکتب در پکتیکا طی سه سال آینده

ساخت 153  باب مکتب در پکتیکا طی سه سال آینده

 

به گزارش ندای آگاه به نقل از ودصم والی ولایت پکتیکا طی جلسه مشورتی که اخیراً جلسۀّ به منظور رشد و تقویت جریان تعلیم وتربیه در ولایت پکتیکا، با حضور محمد الیاس والی پکتیکا، مسؤولین ریاست احیا وانکشاف دهات ، برنامۀ ملی میثاق شهروندی و معارف و سایرنماینده گان مدیریت های معارف آن ولایت دایر گردید بود از ساخت 152 باب مکتب در این ولایت خبر داده است.

بر بنیاد این گزارش دراین جلسه والی پکتیکا گفت که قرار است بیش از ۱۵۳ باب مکتب در ۱۷ ولسوالی طی سه سال آینده بوسیلۀ برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا وانکشاف دهات در ولایت پکتیکا اعمارو به بهره برداری سپرده شود.

به گفته والی پکتیکا، با اعمار این تعداد مکتب، جریان تعلیم و فراگیری دانش در مناطق مختلف ولایت پکتیکا، بیشتر از پیش تسریع یافته و تقویت خواهد شد.