تمدید دو هفته ای فعالیت مکاتب خصوصی با چهار پیش شرط

تمدید دو هفته ای فعالیت مکاتب خصوصی با چهار پیش شرط

وزارت معارف کشور گفته است که با اعلام رخصتی زمستانی، براساس پیشنهاد نمایندگان مکاتب خصوصی، ادامه درسها تنها در این مکاتب از صنوف اول الی دوازدهم، با چهار شرط تا دوهفته دیگر تمدید شده است.

رنگینه محمدی سرپرست وزارت معارف در کنفرانس خبری به رسانه ها گفت: صنوف اول تا ششم مکاتب دولتی از اول ماه قوس رخصت شده و صنوف هفتم تا دوازدهم مکاتب دولتی از پانزدهم قوس رخصت خواهند شد و اما به اساس پیشنهاد نمایندگان مکاتب خصوصی از صنوف اول الی دوازدهم ادامه درسها تنها در مکاتب خصوصی تا پانزدهم قوس تمدید شده است.

سرپرست وزارت معارف می افزاید که تمدید دوهفته ای دروس صنوف اول تا دوازدهم مکتب های خصوصی روی چهار شرط است که شامل گرم ساختن فضای صنوف در هنگام تدریس، فراهم کردن مواد درسی به شاگردان در ایام رخصتی زمستانی، دریافت نکردن فیس از والدین شاگردان در ایام رخصتی و اجازه نداشتن برای گرفتن امتحان چهار و نیم ماهه وسالانه پیش از رخصتی ها استوار است. وی افزود که تیم نظارتی وزارت معارف قاطعانه از تطبیق این چهار شرط نظارت خواهند نمود.

به گفته حمیدی، به خاطر آن که مکاتب خصوصی درسهای شان را یک ماه پیشتر از مکاتب دولتی آغاز کرده بودند و یک دور چهار و نیم ماهه ی دروس شان تا ۱۵ قوس تکمیل می شود.

حمیدی افزوده که صنوف اول تا دوازدهم مکتب های مناطق سردسیر نیز از اول قوس مرخص شده و تصمیم وزارت معارف این است که هیچ امتحانی پیش از رخصتی زمستانی از شاگردان گرفته نشود.