وزارت مالیه طرح پیش نویس بودجه ملی سال ۱۴۰۰را به پارلمان تسلیم کرد

وزارت مالیه طرح پیش نویس بودجه ملی سال ۱۴۰۰را به پارلمان تسلیم کرد

وزارت مالیه کشور طرح پیش نویس بودجه ملی سال ۱۴۰۰ را به مجلس نمایندگان تسلیم کرد. بر اساس این پیش نویس 452 میلیارد افغانی  برای بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است که شامل 295 میلیارد افغانی بودجه عادی و 156 میلیارد افغانی بودجه انکشافی می‌شود.

از مجموع 156 میلیاردافغانی بودجه انکشافی، 87 میلیارد افغانی آن اختیاری و 69 میلیارد افغانی آن غیر‌اختیاری پیش‌بینی شده است.

براساس معلومات وزارت مالیه، بودجه مالی سال 1400 در مقایسه با بودجه سال 1399 حدود 11 درصد افزایش را نشان می‌دهد. مسوولان وزارت مالیه می‌گویند که بودجه سال جدید مالی را براساس معیار احصاییه مالی حکومت و مطابق اولویت‌های حکومت ترتیب و تنظیم کرده است.

بودجه سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی بالغ بر ۴۲۸ میلیارد افغانی بود که از این میان ۲۸۹ میلیارد افغانی آن بودجه عادی و ۱۳۹میلیارد افغانی دیگر آن بودجه توسعه‌ای بود.

عبدالحبیب زدران، معین مالی وزارت مالیه، روز گذشته، در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان پیش‌نویس سند بودجه سال مالی 1400 را ارایه کرد و گفت که این سند با توجه به نیازهای مردم، اولویت حکومت و در مطابقت با معیارهای پذیرفته شده جهانی ترتیب شده است.

آقای زدران از مجلس نماینده‌گان خواست که به ‌زودی این پیش‌نویس را تایید کنند تا وزارت‌خانه‌ها بتوانند مطابق پلان کارهای‌شان را به موقع آغاز کنند.

 از سو هم مجلس نماینده‌گان می‌گوید که وزارت مالیه پیش‌نویس سند بودجه را با تاخیر به مجلس فرستاده است. اعضای مجلس می‌گویند که این پیش‌نویس باید از زیر ذره‌ بین کمیسیون‌ها بگذرد و ممکن است روند بررسی آن بیش از یک ماه زمان ببرد.

 براساس قانون، سند بودجه در نخست توسط کمیسیون‌های مجلس بررسی و سپس در نشست عمومی این مجلس به رای گذاشته می‌شود.