جای یک نفر خالیست

جای یک نفر خالیست

در ورای رویایم، جای یک نفر خالیست

در سرود و غوغایم، جای یک نفر خالیست

 روز های سر در گم، خواب های بی معنی

 در خیال شب هایم، جای یک نفر خالیست

بهترین غزل را من، نذر راه او کردم

در کتاب فردایم، جای یک نفر خالیست

 خیمه های خواب من، خانه ی خراب من

در کنار دریایم، جای یک نفر خالیست

چهره ی غمین من، قلب آتشین من

همنشین صحرایم، جای یک نفر خالیست

کاش می شنیدی تو، ناله های عاشق را

در اتاق تنهایم، جای یک نفر خالیست

 دل تهی شد از امید، آرزو فنا گردید

در فراز آوایم، جای یک نفر خالیست.

 شاعر

محمد زمان" باهنر"