پایگاه نظامی بگرام در شمال کابل آماج حمله راکتی قرار گرفت

پایگاه نظامی بگرام در شمال کابل آماج حمله راکتی قرار گرفت
شبکه های اجتماعی

وحیده شهکار، سخنگوی والی پروان به رسانه ها تائید کرده است که حوالی ساعت6:00  صبح امروز، پنج فیر راکت از ساحه قلندر خیل  ولسوالی بگرام بر پایگاه نظامی آمریکا، در این ولسوالی پرتاب شده است.

به گفته شهکار، این راکت ها از یک موتر باربری پرتاب شده و از پرتاب هفت فیر راکت دیگر که در همین موتر جا سازی شده بود جلوگیری شده است.

سخنگوی والی پروان گفته است که این راکت ها به داخل پایگاه نظامی برخورد کرده است، و تا اکنون از تلفات برخواسته اطلاعاتی دقیق در دست نیست.

هیچ مقامی رسمی پایگاه نظامی تا اکنون در باره برخورد این موشک ها به داخل این پایگاه ابراز نظر نکرده است.

میدان هوایی بگرام در پروان از پایگاه های مهم نظامی آمریکا در افغانستان است و بار ها گواه حمله های نظامی از سوی مخالفین بوده است.