محمد محقق مشاور ارشد در امور امنیتی و سیاسی ریاست جمهوری تعیین شد

محمد محقق مشاور ارشد در امور امنیتی و سیاسی ریاست جمهوری تعیین شد

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و یکی از چهره سرشناس در کشور، به عنوان مشاور ارشد رییس جمهور غنی در امور امنیتی و سیاسی تعیین شده است.

در فرمان رییس جمهور غنی که به رسانه ها درز کرده است نشان میدهد محمد محقق به عنوان مشاور ارشد رییس جمهوری در امور امنیتی و سیاسی منظور شده است.

در این فرمان امده است که آقای محقق پس از این عضو شورای امنیت بوده و در جلسات این شورا نیز اشتراک خواهد کرد.

گفته می شود این فرمان تعیین محمد محقق به عنوان مشاور ارشد ریاست جمهوری، غیر قابل نشر بوده و معلوم نیست که چرا اداره امور خواسته از نشر آن جلوگیری نماید.