چپن ما کفن ما

چپن ما کفن ما

 

چرا دوستم با شعار (چپن ما کفن ما) در آخر بازی وارد بازی گردیده است!
جنرال دوستم تقریباً در آخر بازی وارد بازی شده است و از حاشیه دوباره وارد متن گردیده است ، دوستم بعد از اینکه اشرف غنی احمدزی را تا ارگ همراهی کرد خودش به حاشیه رفت چون اشرف غنی احمدزی عقیده داشت که ۸۰ فیصد گویندگان یک زبان در زندان ها هستند و ۸۰ فیصد حملات شبانه بالای گویندگان یک زبان صورت می گیرد لذا زندان ها به تدریج از وجود طالبان خالی گردید و عملیات شبانه هم بالای طالبان متوقف شد و قوای مسلح در موقعیت دشوار و پسیف قرار گرفت و اشرف غنی احمدزی قدرت و ثروت را با استفاده از برداشت ۸۰ فیصد از زندان در بیرون از زندان در خدمت یک قوم قرار داد.
طالبان هم با استفاده از مفکوره قومی اشرف غنی احمدزی در تمام لایه های قدرت جا گرفتند و اهداف سیاسی خود را به صفت مشاور در ارگ و کارمند در دیگر ارگانهای قدرت بسیار خوب اجرا نمودند.
اشرف غنی احمدزی فکر می کرد که با قومی سازی قدرت و ثروت در افغانستان طالبان راضی و تسلیم می شوند که در نهایت طالبان در روند مذاکرات با آمریکا چنان با توهین و تحقیر با اشرف غنی احمدزی برخورد کردند که درک و باور آن برای ایشان غیر قابل تصور است و در چنین شرایط که اشرف غنی احمدزی برای بقای قدرت دست و پا می زند و باید آقای دوستم این درک را داشته باشد که همانگونه که از ایشان برای رسیدن به ارگ استفاده کردند نباید برای باقی ماندن در ارگ استفاده کنند ، دوستم ، عطا ، محقق ، خلیلی و حتی عبدالله باید بالای انتخابات حساب نکنند زیرا اول اینکه فعلاً کسی دوصد میلیون دالر برای انتخابات نمی دهند و اگر بدهند هر وقت که انتخابات برگزار گردد.
برنده انتخابات از طریق خریداری اعضای کمیسیون های انتخاباتی و تقلب گسترده اشرف غنی احمدزی است و دلیل آن هم این است که هرکس در درون ارگ است برنده ارگ است ، اکنون برای آقای دوستم اولویت این است که با جریان روند ضد تسلط مکمل طالبان بالای افغانستان همراه گردد زیرا طالبان یک گروه قومی و مذهبی تمامیت خواه است که اگر به قدرت برسند هیچ یکی را تحمل نمی کنند فعلاً طالبان برای رسیدن به قدرت با هریکی مذاکره می کنند اما به مجرد که به قدرت برسند بسیار با بی رحمی با هریکی از آن ها تصفیه حساب می کنند.

در نهایت اگر دوستم بتواند جبهه ضد تسلط طالبان را با تفاهم با تمام نیروهای ضد طالب هر کسی که باشد تشکیل دهد و مانع تسلط طالبان بالای قلمرو ضد طالبان گردد کار بزرگ را انجام می دهد که در تاریخ هرگز فراموش نمی گردد اما اگر از وجود دوستم برای بقای قدرت ارگ نشینان استفاده گردد بازهم بازنده این بازی آقای دوستم خواهد بود.