والی بامیان به سارنوالی معرفی شد

والی بامیان به سارنوالی معرفی شد

منابع محلی می‌گوید که سید انور رحمتی والی بامیان به اتهام استفاده از بودجه‌ کوید(۱۹) به سارنوالی معرفی شده است.

جمشید رسولی سخنگوی سارنوالی کشورگفته است، پرونده سیدانور رحمتی والی بامیان و چند مقام دیگر این ولایت به اتهام استفاده نادرست از بودجه مبارزه با ویروس کرونا به سارنوالی معرفی شده و دوسیه‌های آنان زیر بررسی است.

آقای رسولی همچنان گفت، سارنوالی کشور کمیته‌ی را به هدف تحقیقات همه جانبه‌ این پرونده در ولایت بامیان اعزام کرده است.

ازسوی دیگر سید انور رحمتی والی بامیان از معرفی شدنش به دادستانی کل ابراز بی‌خبری می‌کند و می‌گوید که: "مه چیزی درین مورد نمی دانم و تاحال کسی برای من دراین مورد تماس نگرفته است."