سلام رحیمی چرا به کابل برگشت؟ رئیس جمهور غنی خواهان برگشت است

سلام رحیمی چرا به کابل برگشت؟ رئیس جمهور غنی خواهان برگشت است

وزارت خارجه طالبان با نشر تصاویری از بازگشت سلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور غنی خبر داده و گفته است که امیر خان متقی امروز میزبان سلام رحیمی بوده است. 
در تصاویر و ویدیو ها دیده می‌شود که امیر خان متقی سلام رحیمی را به گرمی یک دوست سابقه پذیرایی می‌کند.
در پیام رسمی که در صفحه تویتر وزارت خارجه طالبان منتشر شده است،‌حاوی متن خوش آمدید به سلام رحیمی است. 

سلام رحیمی کیست و چرا دیدار او با مقامام طالبان واکنش بر انگیز شده است؟  
سلام رحیمی از افراد نزدیک به اشرف غنی رئیس جمهور فراری کشور بود،‌ او در زمان جمهوریت در پست‌های مهم حکومتی از جمله رئیس دفتر رئیس جمهورغنی و و زیر دولت در امور صلح ایفای وظیفه کرد. 
از سلام رحیمی همچون فرد نزدیک به رئیس جمهورغنی نام برده می شد،‌چنانچه انتقاد‌ های وجود داشت که سلام رحیمی شماری زیادی از اعضای خانواده اش را در پست‌های مهم دولتی گماشته است؛‌ از جمله برادرش که به صفت والی هرات گماشته شده بود و همچنان نادر نادری که از بسته گان نزدیک وی بود. 
در زمان گماشته شدن سلام رحیمی همچون وزیر دولت در امور صلح،‌ نگرانی وجود داشت که سلام رحیمی به قصد بر هم زدن پروسه صلح به این سمت گماشته شده است. 
روی هم رفته نگرانی‌ها جامه عمل پوشیدند و و سرانجام پروسه صلح به بن بست خورد و به تاریخ 15 اگست سال 2021 سقوط افغانستان به دست طالبان رقم خورد. 
برای بسیاری از مردم افغانستان،‌دیدار سلام رحیمی به عنوان یک افغان با مقامات طالبان عجیب نیست؛‌ اما به عنوان یکی از افراد نزدیک به رئیس جمهور غنی که در سال های اخیر به نحو از انحا در پروسه صلح سد ایجاد می کرد، پرسش بر انگیز است.
عده زیاد دیدار سلام رحیمی را در موارد زیر تحلیل کرده اند:
1. سقوط کابل تصادفی نبود و یک برنامه سنجیده از قبل از سوی امریکا بود،‌ رئیس جمهور غنی در رأس با تیم که به خودش ساخته بود کابل را مطابق به همان برنامه به طالبان تسلیم کرده و خود شان از افغانستان فرار کردند. 
2. سلام رحیمی از چهره های مهم آی اس آی در حکومت اشرف غنی بود و بعید نیست که سفر سلام رحیمی به مشور پاکستان صورت گرفته باشد. 
3. او یکی از مهره های طالبان در حکومت اشرف غنی بود و در سقوط افغانستان به طالبان زمینه سازی می کرد،‌ عده‌ی گرمی پذیرایی امیر خان را از سلام رحیمی مصداق یک دوستی دیرینه گفته اند. 
4.  رئیس جمهور غنی خواهان برگشت آبرومندانه به کشور است،‌ گفته های وجود دارد که رئیس جمهور غنی زندگی در امارات را به حبس خانگی تشبیه کرده و خواهان برگشت آبرو مندانه با ضمانت های امنیتی به کابل است. از اینرو برگشت و دیدار سلام رحیمی را با مقامات طالبان بی ربط نمی دانند.  
بر بنیاد گزارش های به نشر رسیده،‌ سلام رحیمی و حشمت غنی برادر رئیس جمهور غنی از کانال های متفاوتی با طالبان در تماس است تا بتوانند زمینه برگشت رئیس جمهور غنی و تیم نزدیک به او را با ضمانت های امنیتی به کابل فراهم کنند. 
برای مردم افغانستان لج بازی های اشرف غنی و حلقه غرق در فساد او سنگین تمام شده است، مردم افغانستان حدود شش ما است سخت ترین روز های زندگی شان را سپری می کنند،‌ امام مقامات فراری جمهوریت در بهترین کشور های جهان در معیشت به سر می برند. 
اشرف غنی متهم به بیرون کردن 64 میلون دالر پول نقد از کشور است،‌ از دید مردم افغانستان رئیس جمهور غنی و حلقه نزدیک به او باید به محکمه کشانیده شوند و خیانت که در حق آنان کرده اند پاسخ بدهند.  ‌