ازهفدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه  مسعود  امروز در هرات گرامیداشت بعمل آمد

ازهفدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه  مسعود  امروز در هرات گرامیداشت بعمل آمد

در مراسمی که به همین مناسبت در تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی در هرات برگزار گردیده بود، شماری از رهبران جهادی مقامات ولایت هرات و متفذین قومی در باره ایثار و فداکاری شهدای راه آزادی کشور سخنرانی نموده در باره شخصیت قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود ایراد سخن نمودند.

سخرانان این محفل ضمن اتحاف دعا بر روح شهدای راه آزادی کشور، آرمان شهدا را همدیگر پذیری، تفاهم و همدلی میان شهروندان عنوان نموده مردم را به وحدت ملی و همدلی فرا خواند.

از سوی هم شماری از شهروندان هرات می گویند، با آنکه شهدا نقش برازنده و ارزنده یی را در آزادی کشور داشته و در برابر اشغال گران ایستاده گی نمودند؛ اما امروز ورثه شهدای واقعی راه آزادی در وضعیت بد زندگی می کنند و آنان از سوی حکومت به باد فراموشی سپرده شده اند.

گزارش: عبدالکریم عظیم