آرای انتخابات پارلمانی کابل باطل اعلام گردید

آرای انتخابات پارلمانی کابل باطل اعلام گردید

مسئولین کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، انتخابات پارلمانی شهر کابل را به دلیل تقلب‌های گسترده باطل اعلام کرد.

علی رضا روحانی، سخن‌گوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در یک نشست خبری گفت: که پس  از بررسی‌های همه جانبه و دریافت اسناد مبنی بر تقلبات گسترده در انتخابات پارلمانی کشور، انتخابات پارلمانی شهر کابل را باطل اعلام کرد.

سخنگوی این کمیسون همچنان علاوه کرد که چندین تن از مسئولین کمیسیون انتخابات، به خاطر نقض قوانین و سوءمدیریت جریمه نقدی و وظیفوی شده‌اند.