انتقاد ها از نبود پارکینگ های معیاری در شهر هرات

انتقاد ها از نبود پارکینگ های معیاری در شهر هرات

طی هفده سال گذشته هرات فقط گواه ساخت تنها هشت پاکینگ بوده است

گزارش از " گزارش: نجیب - مرزبان"

ساخت وسازهای سریعی‌که نفوس این شهر را از یک میلیون‌و 515 هزارو400 نفر به "2"میلیون‌و 50 هزارو 514 تن رسانیده است، شهری با داشتن صدها مارکیت، ده‌ها شفاخانه وصدها سوپرمارکیت ویکی از بزرگ شهرهای افغانستان که شهروندان زیادی از نقاط مختلف کشور را مجذوب خود ساخته است؛ اما عدم مدیریت درست شهری ونظارت بر چگونگی این ساخت وسازها مشکلاتی را به بار آورده است.

از مهمترین مشکلات شهری،  شهری با این وسعت وجمعیت وجود تنها هشت پارکینگ معیاری است.

عبدالقیوم حمیدی کارمند مدیریت عمومی قراردادهای شهرداری هرات می گوید:"هشت پارکینگ، پارکینگ‌های که محل پارک وسایط است ومختص برای پارکینگ ساخته شده است، که می توان به پارکینگ تخت سفر جدید، پارکینگ تخت سفرسابقه، پارکینگ پارک ملت، پارکینگ مقابل ریاست مستوفیت، پارکینگ مقابل چهار راهی معارف، پارکینگ گرده پارک مقابل رستورانت‌ها وپارکینگ مقابل بوستان لاله اشاره نمود پارکینگ‌هایی‌که همان ساحه وحدود بنام پارکینگ است، و رسما به قرارداد داده شده واز اینها حصول عواید صورت می گیرد".

اما مدیریت ترافیک ولایت هرات حرف از روند سریع ساخت وسازها داشته وتاسف از نبود پارکینگ‌های معیاری در این شهر بزرگ می کند.

غلام سخی حسینی؛ مدیر ترافیک ولایت هرات در زمینه نبود پارکینگ‌های معیاری در سطح شهر هرات افزود: "با روند ساخت وسازها متاسفانه هیچ نوع پارکینگ معیاری در این ولایت ساخته نشده، آبادی‌ها وساخت وسازهای زیادی در هرات صورت گرفته؛ اما هیچ توجه‌ی به وجود پارکینگ دراین شهر نشده که متاسفانه امروزه همه بیننده وضعیت پارک‌های دوبل وسه دوبل توسط وسایط در این شهر هستیم، که سبب آزار واذیت برای ما وبرای وشهروندان گردیده است"

سوال‌ها اینجاست که چرا در طول این سالیان روند ساخت وسازهای خودسر وبدون پارکینگ جریان داشته، و چرا از جریان کار روی این ساخت وسازها جلوگیری صورت نگرفته است.

آقای حسینی در زمینه ساخت وسازهای بدون پارکینگ ونبود پارکینگ های معیاری و وضعیت فعلی شهر با داشتن تنها هشت پارکینگ معیاری انتقاد از بعضی ریاست‌ها دارد:" ریاست های شهرسازی وشهر داری باید در وقت دادن مجوز ساخت‌وساز به فکر وجود پارکینگ می‌گردیدند، که حالا وضعیت این‌گونه نمی‌گردید."

 

خواستیم جواب این همه ساخت وساز بدون پارکینگ وخودسر را از ریاست شهرسازی هرات، ریاستی‌که از آن نقشه ساخت وساز شهرک ها صادر می گردد جویا شویم، اما پاسخ مسئولان این ریاست، پالیسی ساز خطاب کردن این ریاست است.

حارث آرین آمر مهندسی انجینری ریاست شهرسازی هرات می گوید: " تمامی نقشه هایی‌که از سوی این ریاست ویزه گردیده، درقسمت ساخت وساز آن شصت فیصد ساختمان بوده وچهل فیصد دیگر آن برای ایجاد پارکینگ و فضای سبز در نظر گرفته می‌شود، که بدون در نظر داشت پارکینگ هیچ ساختمانی ویزه داده نمی‌شود، و وظیفه نظارت از تطبیق از ساخت وساز به عهده ریاست شهرداری است که ریاست شهرداری باید مطابق به معیارات که در نقشه است، و نقشه ویزه شده ریاست شهر سازی را، به کسانی‌که اقدام به ساخت وساز می‌کنند باید به ساحه تطبیق نماید".

سخن مسئولان در ریاست شهرداری ولایت هرات نیز نبود وضاحت درقوانین  مبارزه با ساخت وسازهای خودسر است ونبود وضاحت در قوانین را سبب بروز این مشکلات می داند.

عبدالحنان عظیمی، سرپرست آمریت خدمات تخنیکی سکتوری شهرداری هرات در این زمینه گفت" قانون شهرداری‌ها از سال 1420 بوده وتنها در ماده هشت جریده 794 این قوانین آمده کسانی‌که در محدوده شهرساخت وساز دارند باید آمده واز ریاست شهرسازی نقشه شهری گرفته، وماده بعد آن آمده که شهرداری‌ها مکلف اند تا در قسمت جلوگیری ازساخت وسازهای خودسرباهمکاری قوماندانی امنیه وحوزه های مربوطه اقدام به جلوگیری از ساخت وسازهای خودسر کنند، ولی قوانین تفسیر نگردیده شخصی‌که از لوایح قانون تخطی می‌کند جریمه او شخص چی است آیا شخص شامل جریمه نقدی می گردد یا مجازات محبس ویا دیگر جریمه می گردد در این موارد  وضاحت داده نشده".

اما آقای عظیمی حرف از فرستادن صدها مکتوب برای جلوگیری از ساخت وسازهای خودسر وبدون پارکینگ طی این سالیان به ادارات مختلف دارد:" طی این سالیان صدها مکاتیب که درآن نوعیت تخلف شهرت تخلف کننده وموقعیت یا منطقه که تخلف صورت می‌گیرد به ریاست‌های  ثارنوالی، قوماندانی امنیه هرات ومقام ولایت فرستادیم".

قوماندانی امنیه ولایت هرات دریافت مکاتیب از سوی ریاست شهرداری را می‌پذیرد ومی‌گوید جلوگیری از ساخت‌ساز وتخریب ساخت وساز خودسر کارپولیس نمی باشد.

عبدالاحد ولی‌زاده سخن‌گوی قوماندانی امنیه ولایت هرات گفت: " مکاتیب در حدی بوده که خواهان همکاری شده مکاتیب برای اینکه در آن گفته شده باشد که آنان فلان ساختمان را تخریب می کنند وپولیس آمده ودر کنار ما باشد کدام مکتوب رسیده برای مان بگویند که پولیس در آنجا حضور پیدا نکرده، ما آماده گی کامل داریم تا درکنار ریاست شهرداری باشیم، اما تخریب ساختمان وجلوگیری از آن وظیفه پولیس نبوده ومقابله وبازداشت وحد اقل گرفتاری فرد زورگو ویا اشخاصی‌که خلاف قانون عمل می‌کنند ما آمادگی داریم تا آن افراد را بازداشت نموده وطبق قانون افراد را به ارگان‌های عدلی وقضایی بسپاریم".

 

دیدگاه اداره محلی ولایت هرات نیز در ارتباط به آمدن مکاتیب از سوی ریاست شهرداری ولایت هرات محول شدن این مکاتیب به ریاست ثارنوالی هرات وارگان‌های عدلی وقضایی این ولایت است.

جیلانی فرهاد سخن‌گوی والی هرات گفت: " به همین تعداد مکاتیب بعد از کارشناسی وبررسی‌های صورت گرفته، از طریق مقام ولایت هرات به ادارات عدلی وقضایی غرض بررسی وبر خورد با عواملی‌که تخلف ساختمانی داشتند چی در سطوح اداره یعنی کارمندان ادارات دولتی بودند یا افراد عادی بودند بخاطر بر خورد با آنان به ادارات عدلی وقضایی محول شده است".

سرانجام مسیرصدها مکاتیب شهرداری به ادارات وریاست‌ها، به ریاست ثارنوالی هرات می‌رسد.

اداره که وظیفه آن در چوکات قانون کشور تحقیق وتعقیب عدلی موضوعات مراجع مربوط ومحول آن به محکمه است.

و سخن مسئولان در ریاست ثارنوالی ولایت هرات حکایت از فرستادن جواب اجرا آت مکاتیب فرستاده شده از سوی هر مرجع  به همان مرجع است.

خلیل احمد قاری‌زاده ثارنوال تحقیق امنیت عامه ثارنوالی استیناف ولایت هرات در این زمینه افزود: " مکاتیبی‌که اصولا ازلحاظ اصول اداری مکاتیبی ‌که از هر مرجعی می‌آید، ما پس به هر مرجعی‌که روان کنم کاپی به همان مرجع فرستاده می شود، به همان مرجع اطمینان داده می شود که همین اجرا آت صورت گرفته است، هرگاه به محکمه هم که تعقیب شده باشد ما به همان مرجع مربوط آن اطمینان می‌دهیم واگر از اداره که آماده باشه مثال به ثارنوالی آمده باشه، و ثارنوالی کاپی مکتوب حتما می‌فرسته به همان اداره که ما این اجرا آت به پولیس کردیم.

 

در جواب اینکه آیا ریاست شهرداری جواب مکاتیب فرستاده شده به ریاست ثارنوالی را دریافت کرده است یا خیر.

عبدالحنان عظیمی سرپرست آمریت خدمات تخنیکی سکتوری شهرداری هرات در زمینه اجرات وآمدن جواب مکاتیب می‌گوید: " مه گفته می‌توانم که 99 فیصد جواب مکاتیب ما خاموشی است، ودر بضی مناطق که موضوع حاد یا مردمی بوده، قوماندانی امنیه از طریق حوزه مربوطه با ما همکار بوده و از موضوع جلوگیری صورت گرفته، ودر بیشتر مواقع مکاتیبی که داده شده ویا هر پانزده روز مکاتیب تعقیبی به تعقیب مکاتیب اولی به اداره مربوطه فرستاده شده که جواب او مکاتیب خاموش بوده و جوابی ریاست شهر داری هرات دریافت نکرده".

پاسخ اینکه اجرا آت ریاست ثارنوالی هرات در قسمت مکاتیبی که در آن شهرداری نود نه فیصد آن‌را خاموشی می‌داند حکایت از نبود وضاحت در پاسخ به این سوال از سوی ریاست ثارنوالی هرات است.

خلیل احمد قاری‌زاده ثارنوال تحقیق امنیت عامه ثارنوالی استیناف ولایت هرات در پاسخ به این سوال گفت: " هر مکتوبی که روان شده باشه به ثارنوالی ما به همان مرجع مربوط آن تعقیب کردیم وگفتیم که ما ابتدا مرحله کشف تکمیل نمی کنیم، مرحله تحقیق وتعقیب عدلی است. یعنی ابتدا باید همان مرجع مربوطه آن، مستند سازی کرده که آیا این قضیه وصف جرمی یا ایجاب تحقیق عدلی می‌کند در صورتی‌که همان موضوع شده باشد ثارنوالی محول محکمه کرده است، در غیرآن حالاتی‌که در موضوع قانون کشور جرم انگاری نشده باشد و وصف جرمی مشخص نشده باشد احتمالا ثارنوالی به همان مرجع مربوطه تعقیب کرده است".

 

پاسخ این‌همه ساخت وساز بدون پارکینگ وخودسر ونبود پارکینگ معیاری و ازدحام شهری ‌که در آن به گفته مسئولان ترافیک هم اکنون به تعداد "300 هزار" وسایط وجود دارد، نزد رئیس کدام اداره ویا کدام ریاست دولتی است.

موضوعی‌است شاید "پوشیده" برای ادارات ویا ریاست‌های دولتی که اکنون پاسخ این همه نابسامانی ‌را به توپ فوتبال شبیه نموده واین توپ را چنان با قوت به نزد یگدیگرشان پاس داده وهمه حرف از اجراآت قانونی داشته و سخن شان انجام وظایف به نحو احسن آن است.

اما شهروندان هرات کسانی‌که بار این نابسمانی ‌هارا همه روزه به دوش می‌کشند، باری‌که هر روز به وزن آن افزوده می شود.

این شهروندان سخن از انتظار طولانی مدت  شان در مسیرهای پر ازدحام درون شهری دارند.

عبدالولی باشنده ولایت هرات می‌گوید:" وقتی کار عاجل داری باید مدت زیادی بدلیل بسته بودن سرک یا جاده‌ها بدلیل پارک وسایط بر روی سرک انتظار بکشی انتظاری که گاها باید حداقل نیم ساعت یابیشتر از آن به درازا می انجامد.  

هستند شهروندان دیگری‌که نتیجه نبود پارکینگ‌های معیاری وبی  توجهی در قبال این ساخت وسازهای خودسر وبدون پارکینگ را از نزدیکی جان دادن عزیزان شان در این نابسامانی‌ها عنوان می‌کنند.

محمد ناصرشهروند هرات، صحبت از شلوغی دارد که نزدیک به گرفتن چان دوست او  گردیده بود.

محمد ناصر می گوید:" نبود پارکینگ در سطح شهر سبب حادثات زیادی می‌گردد، حادثاتی که در اثر شلوغی وبی نظمی پارک وسایط، برای یکی از دوستانم پیش آمد، جایی کار می‌کردیم حادثه ناگوار پیش آمد ومریض همراه مان بود وما می‌خواستیم مریض را به شفاخانه انتقال دهیم اما آن‌نقدر سرک توسط موترها پی در پی یا دوبل سه دوبل ایستاده بود وبی نظم بود که ما نتوانیستیم سر وقت مریض را به مقصد برسانیم به همین دلیل نزدیک بود که دوست مانرا از دست  بدهیم".

اتقاقات پیش آمده برای این دوشهروند برای این‌ها خلاصه نگردیده، واین اتفاقات پیش آمده قصه زندگی روزانه هر شهروند این ولایت است.

 

اما این‌که شهری با مساحت 55هزارو 869 کیلومترو نفوس "2"میلیون‌و50 هزارو 514 تن وشهری با داشتن سیصد هزار وسیله نقلیه در آینده وضعیت آن با داشتن این هشت پارکینگ معیاری که نتیجه زحمات هفده ساله ادارات مذکور که هر کدام پاسخ به سوالات را به نزد یگدیگر شان با قوت وقدرت کامل همانند توپ فوتبال شوت کرده وپاسخ را برای شان پنهان نموده اند چگونه خواهد بود، سوال‌های دیگری است که شاید با گذشت زمان پرده از روی این پاسخ‌ها برداشته شده وجواب وضعیت فعلی برای شهروندان روشن گردد.

" گزارش: نجیب - مرزبان"