اکلیل حکیمی وزیر پشین مالیه؛ طی فرمانی به حیث مشاور ارشد رئیس جمهور در امور بین الملل برگزیده شده است.

اکلیل حکیمی وزیر پشین مالیه؛ طی فرمانی به حیث مشاور ارشد رئیس جمهور در امور بین الملل برگزیده شده است.

اکلیل حکیمی وزیر پشین مالیه؛ طی فرمانی به حیث مشاور ارشد رئیس جمهور در امور بین الملل برگزیده شده است.

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبر نامه یی گفته است که اکلیل حکیمی؛ طی فرمانی به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور در امور بین الملل برگزیده شده است.

از سوی هم گفته می شود که تغیراتی زیادی در مقامات حکومتی رونما گردیده است؛ از جمله تقرر محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت بحیث رئیس عمومی امنیت ملی و تبدیلی محمد معصوم استانکزی، رئیس عمومی امنیت ملی به صفت رئیس دبیر خانه شورای عالی صلح؛ اما این اخبار از سوی مقامات رسمی تائید نشده است.

در اخبار که در رسانه ها درز کرده، از تغیراتی دیگر نیز سخن گفته شده است؛ از جمله تقرر شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به عنوان والی بامیان؛ اما در خبر انتشار یافته صفحه رسمی ارگ؛ فقط تقرر اکلیل حکیمی به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور در امور بین الملل تائید شده است.