سیگار: عملکرد دولت افغانستان در مبارزه بافساد ضعیف و سلیقه ی بوده است

سیگار: عملکرد دولت افغانستان در مبارزه بافساد ضعیف و سلیقه ی بوده است

سیگار( اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان) با نشر گزارشی می گوید، عملکرد دولت افغانستان در راستای مبارزه با فساد گسترده ضعیف بوده و تنها در حد برگزاری جلسات و نوشتن قواعد روی کاغذ محدود مانده است.

سیگار نوشته است، که افغانستان عملکرد ضعیفی در مهار فساد سیستماتیک داشته و معافیت قدرتمندان فاسد، استرداد و عدم بازداشت افراد وابسته به فساد از جمله چالش‌های دایمی این دولت است که نتایج ضعیف داشته است.

اداره سیگار صبج امروز چهار شنبه 21 عقرب، در صفحه تویترش هشدار داده است که دولت افغانستان برای از بین بردن فساد و مهار زورمندان، بجای ورق بازی ها و جلسات متعدد، اقدامات مشخصی را روی دست داشته باشد.

این اداره هفته گذشته نیز نامه ی با ارسال نامه ی به وزیر دفاع امریکا و مسوول توسعه بین المللی امریکا عملکرد دولت افغانستان را در امر مبارزه با فساد و مهار زورمندان غیر موثر خوانده است. سیگار همچنان با اشاره به چشم پوشی دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد سلیقه یی عنوان کرده از منصوب شدن احمدیوسف نورستانی؛ رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان عضو مجلس سنای کشور، علیرغم متهم بودنش به اختلاس و سوءاستفاده از موقف‌اش در دادگاهی در امریکا انتقاد کرده است.

سیگار از مقام‌های امریکایی و متحدین این کشور خواسته است که کمک‌هایی را که قرار است در نشست ژنو  تعیین شود، مشروط به نتایج قابل لمس دانسته است.

این در حالیست که قرار است نشست وزرای خارجه ۷۰ کشور حامیان مالی افغانستان به رهبری امریکا تا دو هفته دیگر در ژنو برگزار شود. کشور‌های اشتراک کننده در این نشست با اعلام کمک مالی چند میلیارد دالری برای چهار سال آینده در افغانستان بحث خواهند داشت. در صورتیکه اگر افغانستان در امر مبارزه با فساد و برخورد های سلیقه اقدامات مشخصی و قابل لمس را روی دست نگیرد احتمالن کمک های مالی حامیان بین المللی افغانستان کاهش پیدا کند.