نویسنده : obaidullah Qarluq

من؛ عبیدالله قرلق فرزند زلمی قرلق در سال 1371 درولایت پروان، ولسوالی شیخ علی زاده شدم، تعلیمات دوره ابتدایی و لیسه را در لیسه عالی نوی شیخ علی فراه گرفتم و به درجه عالی از این لیسه فارغ گردیدم، در سال 1390 در آزمون کانکور در دانشکده ژورنالیزم دانشگاه البیرونی راه یافتم، در سال 1394 از رشته مذکور سند فراغت دریافت کردم. پس از فراغت در سال 1395 به صفت گزارشگر کار خبرنگاری خویش را در خبرگزاری ندای آگاه آغاز کردم و پس از یک سال سمت مدیریت این خبرگزاری را عهده دار شدم، در کنار کار خبرنگاری در سال 1397 به مدت یک سال به صفت استاد رشته ژورنالیزم انستیتوت دانشوران افغان ایفای وظیفه کردم.

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here