مجلس نمایندگان برای ده وزیر کابینه افغانستان رای اعتماد داد

مجلس نمایندگان برای  ده وزیر کابینه افغانستان رای اعتماد داد

 

ده نامزد وزیر کابینه کشور پس از یک هفته انتظار روز گذشته ( شنبه، اول قوس) از سوی مجلس نمایندگان رائ اعتماد گرفت. این وزیران هفته گذشته برنامه‌های خود را برای نمایندگان مجلس تشریح کرده بودند.

این نخستین کابینه محمد اشرف غنی، پس از آغاز دور دوم ریاست جمهوری است که با توافق داکتر عبدالله عبدالله رییش شورای مصالحه ملی به مجلس نمایندگان معرفی شد.

کابینه پیشنهادی کنونی، شامل کسانی اند که در دو تیم رقیب انتخاباتی شرکت داشتند.

در جلسه روزگذشته ۲۴۶ نماینده حضور داشتند، نظر به نصاب، کسب ۱۲۴ رای، تایید صلاحیت بود.

نثار احمد غوریانی نامزد وزارت صنعت و تجارت، معصومه خاوری نامزد وزارت مخابرات، بشیر احمد ته‌ینج نامزد وزارت کار و امور اجتماعی، محمد قاسم حلیمی نامزد وزیر ارشاد حج و اوقاف، اسدالله خالد نامزد وزارت دفاع ملی، فضل احمد معنوی نامزد وزارت عدلیه، عباس بصیر نامزد وزارت تحصیلات عالی، محمد حنیف اتمر نامزد وزارت خارجه، عبدالهادی ارغندیوال نامزد وزارت مالیه و مسعود اندرابی وزامور داخله از طرف مجلس نمایندگان رای تایید گرفتند.

محمد حنیف اتمر، نامزد وزیر وزارت خارجه با کسب ۱۹۷ رای تایید، ۲۴ رای رد، ۹ رای سفید و ۱۶ باطل توانسته به عنوان وزیر خارجه افغانستان انتخاب شود.

عبدالهادی ارغندیوال، نامزد وزیر مالیه افغانستان با گرفتن ۲۰۶ رای تایید، ۳۲ رای رد و ۹ رای سفید به عنوان وزیر مالیه افغانستان اعلام شد.

اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان نیز با گرفتن ۲۰۶ رای تایید، ۱۷ رای رد، ۱۵ رای باطل و هشت رای سفید به عنوان وزیر دفاع موفق به گرفتن رای تایید مجلس نمایندگان شد.

مسعود اندرابی با گرفتن ۲۱۴ رای تایید، ۲۵ رای رد و هفت رای سفید وزیر داخله افغانستان شد.

فضل احمد معنوی، با گرفتن ۲۲۰ رای تایید، ۱۰ رای باطل، هفت رای سفید و ۹ رای رد به عنون وزیر عدلیه افغانستان تایید شد.

معصومه خاوری، نامزد وزارت مخابرات با گرفتن ۱۵۴ رای تایید، ۶۷ رای رد و ۲۵ رای سفید رسما وزیر مخابرات اعلام شد.

عباس بصیر نیز در نشست امروز با گرفتن ۱۹۷ رای تایید، ۲۲ رای رد، ۱۴ رای سفید و ۱۳ رای باطل به عنوان وزیرتحصیلات عالی افغانستان انتخاب شد.

بشیر احمد ته‌ینج نیز با گرفتن ۱۹۰ رای تایید، ۴۰ رای رد و ۱۶ رای سفید وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان شد.

محمد قاسم حلیمی با گرفتن ۱۴۸ رای تایید، ۴۱ رای رد، ۲۳ رای باطل و ۳۴ رای سفید به عنوان وزیرحج واوقاف معرفی شد.

نثار احمد غوریانی نیز با گرفتن ۲۱۳ رای تایید، ۲۳ رای رد و ۱۰ رای سفید به عنوان وزیر تجارت و صنعت افغانستان انتخاب شد.

قرار است بقیه اعضای کابینه در روزهای آینده برنامه‌های خود را به مجلس نمایندگان ارائه دهند که پس از آن از سوی این مجلس رائ تایید خواهند گرفت.