برای زنان تجارت پیشه و کارآفرین زمین توزیع می شود

برای زنان تجارت پیشه و کارآفرین زمین توزیع می شود

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان میگوید که قرار است برای بانوان تجارت پیشه افغان در کابل و لایات کشور زمین توزیع شود.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در دیدار با منیژه وافق رئیس این اتاق گفته است که برای زنان تاجر در کابل و ولایات زمین داده خواهد شد.

رئیس جمهور غنی در این نشست به اتاق تجارت و صنایع زنان افغان دستور داد تا برای تقویت تجارت زنان کار صورت گیرد.

در همین حال بانو منیژه وافق می گوید، که بانوان تجارت پیشه به دلیل نداشتن جای در بخش تجارت با مشکلات زیادی مواجه هستند.

بانو وافق می خواهد که باید از طریق  یک میکانیزم شفاف با زنان تاجر که از شیوع ویروس کرونا زیان دیده اند، کمک شوند.

بر اساس آمارها، دو هزار ۴۷۱  زن کارآفرین در کابل و ولایات به صورت فعالیت فردی و گروهی مشغول به کار هستند که باید  در وضع قوانین و سیاست گذاری ها به خواسته های آنان توجه شود.