زلمی خلیل زاد بحیث مشاور وزارت خارجه امریکا در امور افغانستان گماشته شد

زلمی خلیل زاد بحیث مشاور وزارت خارجه امریکا در امور افغانستان گماشته شد

 

پس از آنکه خبرها بر سر گماشته شدن خلیل زاد بحیث نماینده ویژه امریکا در افغانستان در صفحات اجتماعی داغ شد؛ اکنون اما آقای خلیل زاد کرسی مشاوریت در وزارت خارجه امریکا را عهده دار شد.

مایک پامپیو، وزیر امور خارجه امریکا گفته است که، آقای خلیل زاد جهت تسهیل مساعی امریکا در روند مصالحه در افغانستان با آنان یکجا می شود تا رهبری این تلاش ها را بر عهده گیرد.

خلیل‌زاد سیاست مدار و چهرۀ ضد پاکستانی در حالی سمت کرسی مشاوریت وزارت خارجه امریکا در امور افغانستان را بر دوش می گیرد که بار ها از سیاست پاکستان در قبال حمایت شورشیان در افغانستان انتقاد نموده و پاکستان را به دست داشتن در نا امنی های افغانستان دخیل دانسته است.

با این حال، شماری از کارشناسان سیاسی در کشور به این باور اند که گمارش آقای خلیل زاد در جنگ روان نمی تواند برای افغانستان موثر واقع شود.

بسیاری ها هم بدین باور اند که آقای خلیل زاد هنگامیکه سفیر امریکا در افغانستان بود نیز نتوانسته بود در ارتباط به نا امنی ها و جنگ در کشور، کار چشمگیری انجام دهد.