No icon

افغانستان عضویت اداره بین الدولتی (IGF) دربخش معادن را بدست آورد

به منظور پیشرفت دوامدار منابع منرالی، بعد از درخواست ومذاکرات پی هم، افغانستان عضویت اداره بین المللی (IGF)در بخش معادن را کسب نمود .
اداره (IGF) یگانه اداره بین الدولتی و بین المللی است که دررسیدن به اهداف وترتیب رهنمود های پالیسی منابع منرالی با کشور های عضو جهت استفاده درست، مفادبیشتر، جلب سرمایه گذاران خارجی و رشد اقتصادی کمک وهمکاری می نماید .
باعضویت این اداره، افغانستان در راه پیشرفت اقتصادی، جلب سرمایه گذاران خارجی واشتغالزایی را بیشترمی سازد .
محترمه نرگس نهان سرپرست وزارت معادن وپترولیم ضمن اینکه سکتور استخراجی پیشرفته را نیاز مبرم دانست،عضویت دراین اداره را فرصت طلایی در راستای معدنکاری خواند.
قابل یادآوریست که IGF یگانه اداره پالیسی ساز در بخش منابع منرالی است که درزمینه های بلندبردن ظرفیت ها، استفاده درست ودومدار از معادن باکشور های عضو کمک وهمکاری می نماید.
 

Comment